POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo! Nasz Serwis poprzez wypełnienie formularza o pożyczkę umożliwia przesłanie go do różnych firm pożyczkowych, w związku z powyższym zbieramy Państwa dane osobowe. Spełniając zatem obowiązek wynikający z RODO informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe jest Piotr Marek Kuropiej, 53-342 Wrocław, ul. Komandorska 43/5, adres e-mail: biuro@pozyczkanet.pl
 2. Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@pozyczkanet.pl albo pod wyżej wskazane dane teleadresowe.
 3. Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazali je nam Państwo w momencie wypełnienia formularza zgłoszeniowego pożyczek.
 4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy zrealizować umowy pośrednictwa związanego z procesem ubiegania się o pożyczkę i przekazywać danych zawartych w formularzu (tj. imię, nazwisko, PESEL, nr telefonu, e-mail, kod pocztowy) do firm pożyczkowych celem nawiązania przez nich kontaktu z Państwem, tym samym nie wywiązalibyśmy się z zawartej z Państwem umowy. Przekazanie zakresu w/w danych obligują Administratora firmy pożyczkowe w ramach programu partnerskiego, którego Administrator jest Partnerem.

  Prawnie uzasadniony interes.
  Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przez co należy rozumieć:
  • obsługa zapytań przekazywanych do serwisu,
  • informowanie o funkcjonalnościach serwisu oraz kontakt w sprawie realizacji usługi,
  • prowadzenie badań i analiz pod względem funkcjonalności serwisu,
  • prowadzenie statystyk serwisu,
  • marketing bezpośredni usług i produktów własnych Administratora i podmiotów współpracujących w ramach programu Partnerskiego https://solutions4ad.com/,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  • kontaktowanie się, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon – o ile została udzielona,
  • zapewnienia bezpieczeństwa usługi oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
  • przechowywanie dla celów rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w następujących przypadkach:
  • na podstawie pozostawionej zgody na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego przez podmioty trzecie współpracujące z Administratorem, w tym zgody telekomunikacyjnej na podstawie art. 172 prawa telekomunikacyjnego i zgody na przesyłanie informacji handlowej
  • zgody na marketing osób trzecich na przyszłość,
  • zgody na przetwarzanie danych w celu prowadzenia korespondencji,
  • zgody na przetwarzanie w celu umieszczenia komentarzy w serwisie.
  Zgody są dobrowolne. Mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza było niezbędne dla realizacji zawartej z Administratorem umowy pośrednictwa. Podanie przez Państwa danych w tym wypadku świadczyło to o Państwa zainteresowaniu uzyskaniem pożyczek i otrzymywaniem od firm pożyczkowych najkorzystniejszych ofert. Brak ich podania uniemożliwiałby przekazanie danych firmom pożyczkowym celem ubiegania się o pożyczkę (zrealizowanie usługi). W każdym innym przypadku podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i za Państwa zgodą.
 6. Państwa dane mogą być przekazywane osobom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie modernizacji serwisu oraz poprzez zapisywanie ich w bazie zlokalizowanej na ich serwerze.
  Państwa dane są przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie udzielania pożyczek:
  1. LoanMe Sp. z o. o.
  2. Capital Service S.A.
  3. Profi Credit Polska S.A.
  4. Provident Polska S.A.
  5. TAKTO Finanse Sp. z o.o.
  6. Sfera Finansów S.A.
  Dane te mogą być również przekazywane innym podmiotom w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom.
  Natomiast Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Uprawnienia, względem Administratora:
  1. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została uprzednio wyrażona,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, którym jest organu nadzoru tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
  • gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli albo
  • gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, w szczególności:
  • dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznym, archiwizacyjnym, rozliczalności – jednakże maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonywania usługi pośrednictwa tj. po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
  W przypadku toczącego się postępowania dot. Państwa roszczeń w stosunku do Administratora dane mogą być przetwarzane dłużej – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
  Przetwarzanie danych dla celów marketingu następuje przez okres świadczenia usługi lub do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, a także gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, do momentu uwzględnienia sprzeciwu, który jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli.
  10. Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.
Responsive Menu
Add more content here...