Rodzina 500 plus. Sprawdź, czy otrzymasz dodatek na dziecko

Program rodzina 500 plus

Czy państwowe pieniądze zasilą portfele wielodzietnych Polaków? Rządowy program 500 złotych na dziecko był omawiany 9 lutego w Sejmie. Projekt ustawy Rodzina 500 plus został przekazany do dalszych prac. Zajmie się nimi komisja do spraw polityki społecznej i rodziny.

Rządowy program Rodzina 500 plus

Dopłaty dla rodzin z dziećmi to jeden z najważniejszych postulatów kampanii wyborczej PiS. Program Rodzina 500 plus ma na celu zwiększenie dzietności w Polsce (nasz kraj zajmuje niechlubne 216 miejsce z 232 krajów na całym świecie) i pomoc polskim rodzinom. Pomysł budzi wiele kontrowersji. Wniosek o odrzucenie projektu, podczas posiedzenia Sejmu, złożyli członkowie .Nowoczesnej. Poparło go jednak jedynie 37 z 439 obecnych na sali obrad posłów.

Przeciwnicy rządowych dopłat dla rodzin z dziećmi mają wiele zarzutów w stosunku do projektu. Najważniejsze z nich dotyczą tego, iż 500 złotych na pierwsze dziecko będzie przysługiwało jedynie rodzinom, których dochód nie przekroczy określonego pułapu. Programem nie zostaną objęte samotne matki, których przychody będą wyższe niż 800 zł. Należy też podkreślić, że koszt programu szacowany jest na ponad 22 mld zł rocznie. Są to pieniądze, które dodatkowo obciążą budżet.

Kto może liczyć na 500 zł na dziecko?

W ramach programu Rodzina 500 plus dodatek w wysokości 500 zł otrzymają rodziny z jednym dzieckiem, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł brutto miesięcznie (lub 1200 zł brutto, jeśli małoletni jest niepełnosprawny). Na rządową dotację mogą liczyć wszystkie rodziny z dwójką lub większą liczbą potomstwa. Świadczenie na każdą pociechę będzie wypłacane aż do ukończenia przez nią 18 roku życia. Dotacja nie będzie przyznawania na dzieci powyżej 16 roku życia, które wejdą w związek małżeński. Zgodnie z planami rządu dopłatami zostanie objęte 3,7 miliona dzieci wychowywanych w 2,7 mln rodzin. Wypłaty dodatków mają rozpocząć się od kwietnia 2016 roku.

Jak złożyć wniosek w programie Rodzina 500 plus?

W Internecie pojawił się niedawno wzór wniosku wraz ze spisem wymaganych dokumentów, które będzie trzeba złożyć, aby ubiegać się o dotacje na dzieci. Każdy starający się o dopłatę będzie zobowiązany do podania we wniosku własnych danych osobowych oraz podstawowych informacji na temat posiadanego potomstwa, wiadomości o pozostałych członkach rodziny, a także zaznaczenia organu, za którego pośrednictwem odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Później wystarczy już tylko poświadczyć prawdziwość danych i zapoznać się z ograniczeniami, które mogą wpłynąć na niewypłacanie lub konieczność zwrotu świadczeń oraz podać numer konta bankowego, na które będą przelewane pieniądze. Dokumenty, które należy złożyć wraz z wypełnionym wnioskiem to oświadczenie o dochodach (osoby ubiegające się o dopłatę na pierwsze dziecko oraz te rozliczające się zryczałtowanym podatkiem dochodowym) oraz oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (rolnicy). Formularz wraz z załącznikami trzeba dostarczyć do gminy.

Responsive Menu
Add more content here...